Trvalý a prechodný pobyt: Kde mám platiť poplatok za komunálny odpad?

Neviete, kde máte platiť poplatok za odpad? Ako súvisia poplatky s nahláseným trvalým alebo prechodným pobytom? Z príslušných zákonov sme pre vás vybrali ustanovenia, ktoré sa týkajú fyzických osôb - nepodnikateľov. Čítajte ďalej, všetko podstatné sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Viete ako súvisia poplatky za odpad s vaším pobytom?

Ak ste fyzická osoba (teda nie podnikateľ), povinnosť platiť poplatky za komunálny odpad máte v prípade, ak máte v obci:

 • trvalý alebo prechodný pobyt,
 • oprávnenie užívať alebo užívate nehnuteľnosť.

Poplatok za komunálny odpad musíte teda mestu alebo obci odviesť nielen v prípade, že tam máte nahlásený trvalý pobyt, ale aj v prípade prechodného pobytu.

Nezáväzne objednať trvalý pobyt

Podľa zákona pritom poplatková povinnosť vzniká dňom, kedy nadobudnete trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci, prípadne nadobudnete oprávnenie užívať nehnuteľnosť (napríklad pri kúpe nehnuteľnosti) alebo užívanie nehnuteľnosti (napríklad nájom bytu).

 

Všetko pritom vybavíte na jednom mieste - na mestskom alebo obecnom úrade. Keď si nahlasujete trvalý alebo prechodný pobyt, zároveň sa prihlásite na platenie komunálneho odpadu. Vznik poplatkovej povinnosti by ste mali oznámiť miestnemu úradu do 30 dní.

Náš tip: Ak máte elektronický občiansky preukaz, na úrad nemusíte chodiť osobne. Ohlásenie vzniku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad môžete vybaviť cez portál Slovensko.sk.

Poplatky za komunálny odpad - aké povinnosti vyplývajú zo zákona

Poplatky za komunálny odpad, presnejšie miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Aj keď poplatok zahŕňa aj drobné stavebné odpady, platbu budeme v ďalšom texte nazývať zjednodušene ako poplatok za komunálny odpad.

 

Poplatok za komunálny odpad ukladá mesto alebo obec a je príjmom jeho rozpočtu.

Poplatok za komunálny odpad platíte obci raz ročne, obce spravidla umožňujú aj platenie poplatku vo viacerých splátkach.

Viete, za čo vlastne platíte poplatok?

Poplatok platíte za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Komunálne odpady sú:

 • odpady z domácnosti vznikajúce na území obce okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa,
 • odpady z nehnuteľností slúžiace fyzickým osobám na rekreáciu (záhrady, chaty, chalupy), na parkovanie, alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti (garáže, garážové stojiská a parkovacie stojiská),
 • odpady vznikajúce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a tiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok. Obec je povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený množstvový zber.

 

Do poplatku však obec nemôže zahrnúť náklady na nakladanie triedeného zberu, teda s odpadmi, ako sú elektroodpad, použité batérie a akumulátory a tiež odpad z obalov a neobalových výrobkov - papier, plasty, sklo, kovy.

Čítajte aj: Trvalý pobyt Nitra: Ako ho vybaviť?

Koľko zaplatíte za komunálny odpad?

Jednotlivé kritériá určenia sadzby poplatku za odpady a ich minimálne a maximálne hodnoty určuje zákon. Rozsah sadzby poplatku je určený za 1 liter, dm³ alebo kg komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov. Určená je aj minimálna a maximálna sadzba poplatku za osobu a kalendárny deň.

Aktuálne je sadzba poplatku:

 • 0,0033 - 0,0531 € za 1 l alebo dm3 komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu,
 • 0,0066 - 0,1659 € za 1 kg komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu,
 • 0,0066 - 0,1095 € za osobu a kalendárny deň,
 • 0,015 - 0,078 € za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, ak v obci bol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.

Ak vo vašej domácnosti žije viacero osôb, poplatkovú povinnosť môže na seba prevziať jeden z vás. Za deti ju, prirodzene, preberá ich zákonný zástupca.

 

Nikdy sa nestane, že by ste poplatok za komunálny odpad platili v tej istej obci viackrát. Zákon totiž hovorí o tom, že ak máte ako fyzická osoba v obci:

 • prechodný aj trvalý pobyt - platíte poplatok iba z dôvodu trvalého pobytu,
 • prechodný alebo trvalý pobyt a súčasne ste oprávnený užívať nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie - platíte poplatok iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu.

Čítajte aj: Zmena trvalého pobytu: Ako na to?

Oslobodenie od poplatkov za komunálny odpad

V niektorých prípadoch môžete byť od platenia poplatku oslobodený. Je to v prípade, ak ste:

 • osoba v hmotnej núdzi,
 • osoba staršia ako 62 rokov,
 • držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP-S,
 • prevažne alebo úplne bezvládna osoba.

Ak sa na území obce dlhšie nezdržiavate, obec vám môže poplatok znížiť alebo odpustiť. Je to v prípade, ak ste sa na území obce nezdržiavali v priebehu zdaňovacieho obdobia viac ako 90 dní.

 

Povedané ľudskou rečou - ak máte trvalý pobyt v jednom meste, ale počas roka sa zdržiavate viac v podnájme v inom meste, poplatok zaplatíte v mieste prechodného pobytu.

 

Obci, kde máte trvalý pobyt, preukážete, že sa zdržiavate inde a ona vám poplatok odpustí alebo zníži. Rovnako ak vám v priebehu zdaňovacieho obdobia poplatková povinnosť zanikla, obec vám vráti poplatok alebo jeho pomernú časť.

 

Zdroje:

 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Slovensko.sk: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • NASES.sk: Presťahovali ste sa? Prihláste sa na platenie komunálneho odpadu elektronicky
 • Mix.sk:Ako je to s poplatkami za komunálny odpad?

Ďalšie články z kategórie Trvalý pobyt

Reálny vs. virtuálny trvalý pobyt: Aký je medzi nimi rozdiel?

Pojem virtuálny trvalý pobyt sa na Slovensku používa stále viac. Na druhej strane sa však stále stáva, že bežní ľudia jeho význam ešte nepoznajú. Aký je rozdiel medzi skutočným a virtuálnym pobytom? Kedy je vhodné využiť služby virtuálneho trvalého pobytu? A aké výhody vám prináša? Všetky tieto otázky vám zodpovieme v nasledujúcich riadkoch.

Parkovacia politika Bratislava - ako parkovať výhodnejšie?

Parkovanie v našom hlavnom meste robí vrásky nielen jeho návštevníkom, ale i domácim obyvateľom a ľuďom žijúcim v podnájme. A hoci ani rezidenti neparkujú v Bratislave bezplatne, parkovacia politika ich cenovo zvýhodňuje. Ako teda parkovanie reguluje Bratislavský parkovací asistent PAAS?

Administratívny trvalý pobyt v Petržalke: Čo znamená a aké (ne)výhody prináša?

Pred tromi rokmi zaviedla mestská časť Petržalka možnosť požiadať o tzv. administratívny trvalý pobyt. Urobila tak v súvislosti s novými parkovacími pravidlami, ktoré začali platiť 1. novembra 2019. Viete, čo tento typ pobytu znamená a čo so sebou prináša?

Zaujali sme Vás?
Objednajte si trvalý pobyt
ešte dnes.

Objednať trvalý pobyt
(C) Copyright 2012 - 2024 MojPobox.sk - Trvalý pobyt v Bratislave

MojeSidlo.sk - všeobecné obchodné podmienky