Prechodný pobyt cudzinca na Slovensku

Cudzinci, ktorí plánujú na našom území pracovať, študovať či podnikať, môžu požiadať o udelenie prechodného pobytu na Slovensku. Aké sú podmienky pre udelenie prechodného pobytu? Kde podať žiadosť a aké ďalšie doklady je potrebné k žiadosti doložiť?

Prechodný pobyt cudzinca: Legislatívny základ

Podmienky pobytu cudzinca na Slovensku upravuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre účely prechodného pobytu je dôležité chápať najmä tri základné pojmy:

 • cudzinec – každý, kto nie je štátnym občanom SR,
 • občan Únie – každý, kto nie je štátnym občanom SR a je štátnym občanom niektorého členského štátu,
 • štátny príslušník tretej krajiny – každý, kto nie je štátnym občanom SR ani občanom Únie (a tiež osoby bez štátnej príslušnosti).
Prechodný pobyt cudzinca na Slovensku

 

Rozlišovanie medzi jednotlivými typmi cudzincov je dôležité z toho dôvodu, že pre občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov platí na Slovensku osobitný právny režim. Pri vstupe na Slovensko potrebujú len platný cestovný pas (cestovný pas, občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu). Ostatní cudzinci musia pri vstupe na Slovensko splniť aj ďalšie podmienky.

Občania tretích krajín môžu požiadať o povolenie na pobyt:

 • prechodný pobyt – oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol policajným útvarom udelený (je viazaný na konkrétny účel a na konkrétny vymedzený čas);
 • trvalý pobyt – udeľuje sa na 5 rokov, na neobmedzený čas alebo ide o pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie;
 • tolerovaný pobyt – osobitný typ pobytu, ktorý môže byť cudzincovi udelený výnimočne na krátke časové obdobie s cieľom prekonať konkrétnu situáciu.

Čítajte aj: Poskytnutie prechodného pobytu.

Povolenie na pobyt: Prechodný pobyt cudzinca

Prechodný pobyt na Slovensku môže cudzinec získať len na zákonom stanovený účel. Policajný útvar ho môže udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny:

na účel podnikania najviac na 3 roky
na účel zamestnania najviac na 5 rokov
na účel štúdia najviac na 6 rokov
na účel osobitnej činnosti
(lektorská, umelecká, športová činnosť, stáž a p.)
najviac na 2 roky
na účel výskumu a vývoja najviac na 2 roky
na účel zlúčenia rodiny
s rodinným príslušníkom, ktorý má v SR platne udelený pobyt
najviac na 5 rokov
na účel plnenia služobných povinností
civilnými zložkami ozbrojených síl
najviac na 5 rokov
ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí najviac na 5 rokov
ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte najviac na 5 rokov

Prechodným pobytom je aj pobyt na základe modrej karty Európskej únie, ktorá sa udeľuje na účel výkonu vysokokvalifikovaného zamestnania, a to najviac na 4 roky.

 

Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel. Ak chce štátny príslušník tretej krajiny vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu

Žiadosť o povolenie na prechodný pobyt podáva cudzinec:

 • Osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade SR v štáte, ktorý mu vydal cestovný doklad alebo kde má bydlisko.
 • Osobne na Slovensku na cudzineckej polícii. Týmto spôsobom môžu požiadať osoby z tretích krajín o prechodný pobyt iba v prípade, ak sa na Slovensku zdržiavajú oprávnene.
Prechodný pobyt cudzinca na Slovensku

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu sa podáva na úradnom tlačive. Pri podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť doklady:

 1. platný cestovný doklad,
 2. dve fotografie s rozmermi 3 x 3, 5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu
 3. doklady nie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú:
  • účel pobytu,
  • bezúhonnosť (okrem osôb mladších ako 14 rokov),
  • finančné zabezpečenie pobytu,
  • finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti,
  • zabezpečenie ubytovania,
  • ďalšie doklady podľa účelu prechodného pobytu.

Cudzinecká polícia prechodný pobyt prehodnotí a rozhodne o žiadosti do 90 dní.

 

Môže cudzinecká polícia prechodný pobyt cudzinca zrušiť?

Áno, môže. Cudzinecká polícia na Slovensku má podľa súčasných zákonov a regulácií právomoc zrušiť prechodný pobyt cudzinca.

Prečo by cudzinecká polícia mala záujem zrušiť prechodný pobyt cudzinca?

Ak sa zistí, že cudzinec porušil podmienky svojho prechodného pobytu, môže ho zrušiť.

 

Rozhodnutie o zrušení prechodného pobytu cudzinca môže byť podmienené rôznymi faktormi. Napríklad, ak cudzinec spáchal trestný čin, alebo ak sa zistí, že poskytol nesprávne informácie pri žiadosti o prechodný pobyt cudzinca, môžu to byť dôvody pre jeho zrušenie. Cieľom je udržať poriadok a bezpečnosť v krajine.

zrušenie prechodného pobyt cudzinca

Ak cudzinec porušuje podmienky svojho pobytu, cudzinecká polícia môže prechodný pobyt cudzinca zrušiť.

Treba však zdôrazniť, že zrušenie prechodného pobytu cudzinca je vážne rozhodnutie, ktoré musí byť podložené jasnými dôvodmi a musí byť v súlade so zákonmi a medzinárodnými dohodami o ľudských právach. Každý prípad je preto posudzovaný individuálne, s dôrazom na práva a povinnosti cudzinca.

 

Zdroje:

Ďalšie články z kategórie Prechodný pobyt

Prechodný pobyt

Vedeli ste o tom, že ak sa chystáte zdržiavať mimo adresu svojho trvalého pobytu dlhšie ako 90 dní, musíte najneskôr do 10 dní nahlásiť štátu svoj nový prechodný pobyt? Nechce vám ho nájomca bytu či domu, v ktorom bývate, poskytnúť? Neporušujte zbytočne zákon, prenajmite si adresu prechodného pobytu u nás.

Zaujali sme Vás?
Objednajte si trvalý pobyt
ešte dnes.

Objednať trvalý pobyt
(C) Copyright 2012 - 2024 MojPobox.sk - Trvalý pobyt v Bratislave

MojeSidlo.sk - všeobecné obchodné podmienky